Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng và chuyên viên kinh doanh của các đơn vị phân phối tham gia.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'BV DIAMOND HILL THÁP ĐÔI BÁCH VIỆT EVERE DIAMOND'

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'DIAMOND HILL THÁI 12E'

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi, trong nhà và văn bản cho biết 'LAND'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi, trong nhà và văn bản cho biết 'LỌNG PHÚ LAND'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'F DIAMOND DIAM HILL LỄ MỞ BÁN DỰ ÁN BV DIAMOND HILL. BVgroup group ViniD 500.000° kho am É minhh'

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'DIAMOND HILL LỄ L MỞ BÁN ÁN BV DIAMOND HỊLL BV group BỘ TRAN ỨC KII ch ƯƠNG'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'DIAMOND HILL LỄ MỞ BÁN DỰ ÁN BV DIAMOND HILL Sống thời thượng giữa thiếnnhiện xanh anlành Bắc Giang,-ngày 17 tháng 10 năm 2021 BVgroup group'

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'DIAM DIAMOND HILL BV group LỄ MỞ BÁN DỰ ÁN BV DIAMOND HILL Sống thời thượng giữa thiênnhiện xanh an lành Bắc Giang.ngày 17 tháng năm2'